Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w 2011 r (wygasły...)

Lubomino,20.12.2010r.


Wójt Gminy Lubomino

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w roku 2011.


  1. Rodzaj zadania:

I. „Krzewienie kultury fizycznej , sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino";

II. „Poprawa sprawności i umiejętności młodzieży z terenu Gminy Lubomino";

III. „Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjno - sportowych";

IV. „Wsparcie beneficjentów poprzez fundusz finansowania wkładu własnego do małych projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju" (wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych w realizacji zadań).

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

      I - 20000,00 zł,

      II - 10000,00 zł,

      III - 14000,00 zł,

      IV - 30000,00 zł.

3. Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2011 r.

4. Oferty mogą składać: podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

5. Zasady przyznawania dotacji:

- dotacje będą przyznawane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubomino a wykonawcą zadania wyłonionym w drodze konkursu ;

- dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego realizacji.

6. Zasady składania ofert:

- oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta z dopiskiem „ Konkurs na dotację 2011" w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino;

- oferty powinny być złożone zgodnie z obowiązującym formularzem ofert,dostępnym w Urzędzie Gminy (pok. Nr 8) oraz na stronie www.bip.lubomino.tensoft.pl (zakładka kontakty i współpraca);

- oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2011 r. ;

- otwarcie ofert nastąpi dnia 11 stycznia r. 2011 r,

- termin dokonania wyboru ofert - do dnia 12 stycznia 2011 r.

Otwarcia ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubomino w celu zaopiniowania złożonych ofert . Przyznania dotacji dokonuje Wójt Gminy .

Oferty oceniane będą pod względem:

- możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot,

- przedstawionej kalkulacji kosztów zadania ,

- doświadczenia oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze.

Wyniki oceny projektów i wykaz przyznanych dotacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino . O podjętej decyzji składający oferty zostają powiadomieni na piśmie.

7. Wielkość środków przeznaczonych i przekazanych na realizację tego rodzaju zadań w roku poprzednim (2010): 64 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać :

Urząd Gminy Lubomino , pokój nr 8 , tel. 089 532 44 59. Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 21.12.2010
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 21.12.2010. Wygasa 11.01.2011. Odsłon 2588
Wersja : 1 2 
Początek strony