Zakup energii elektrycznej (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest Zakup

energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.03.2018

r. do 29.02.2020 r. wynosi 3 018 989,00 kWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy

dla wszystkich punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Wszystkie punkty, które przechodzą

procedurę zmiany sprzedawcy posiadają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii

elektrycznej. Obecnym sprzedawcą jest ENERGA-OBRÓT S.A. umowy obowiązują do 28.02.2018 r. nie

ma konieczności wypowiadania tych umów. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są

na czas nieokreślony. Szczegółowe informacje zawarte zostały w tabeli poniżej. Szacunkowa wartość

zamówienia (netto) w okresie od 01.03.2018 r. do 29.02.2020 r. wynosi 694 367,47 zł netto. Gmina

Lubomino oraz jednostki wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zawrą

odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących jednostek

organizacyjnych: • Środowiskowego Domu Samopomocy • Szkoły Podstawowej w Wilczkowie •

Zespołu Szkół w Lubominie • Zakładu Budżetowego Związku Gmin EKOWOD


powrót...
Informacja wytworzona przez Wojciech Michańczyk dnia 11.10.2017
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 11.10.2017. Wygasa 20.10.2017. Odsłon , Wersja 1
Początek strony