Ogłoszenie o konkursie ofert (wygasły...)

Lubomino,07.09.2010 r.


Wójt Gminy Lubomino

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w roku 2010.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań

  1. Rodzaj zadania:


WSPARCIE BENEFICJENTÓW POPRZEZ FUNDUSZ FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO MAŁYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.”

W/w zadanie będzie polegało na wspomaganiu rozwoju organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie ich wkładów własnych w realizacji zadań własnych gminy .

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 7 000,00 zł.

3. Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2010 r.

4. Oferty mogą składać: podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

5. Zasady przyznawania dotacji:

- dotacje będą przyznawane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubomino a wykonawcą zadania wyłonionym w drodze konkursu ;

- dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego realizacji.

6. Zasady składania ofert:

- oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta z dopiskiem „ Konkurs na dotację 2010” w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino;

- oferty powinny być złożone zgodnie z obowiązującym formularzem ofert,dostępnym w Urzędzie Gminy (pok. Nr 8) oraz na stronie www.bip.lubomino.tensoft.pl (zakładka kontakty i współpraca);

- oferty należy składać do dnia 29 września 2010 r. ;

- otwarcie ofert nastąpi dnia 30 września 2010 r. o godz. 1000.

Otwarcia ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubomino w celu zaopiniowania złożonych ofert . Przyznania dotacji dokonuje Wójt Gminy .

Oferty oceniane będą pod względem:

- możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot,

- przedstawionej kalkulacji kosztów zadania ,

- doświadczenia oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze.

Wyniki oceny projektów i wykaz przyznanych dotacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino . O podjętej decyzji składający oferty zostają powiadomieni na piśmie.

7. Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Lubomino w roku poprzednim (2009): 44 000,00 zł.

Do oferty należy dołączyć:

kopię statutu organizacji ,kopię dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu ,kopię wniosku o dofinansowanie z PROW lub dokument potwierdzający przyznanie środków z PROW.

Do oferty dołączone mogą być inne załączniki : rekomendacje , opinie o oferencie lub realizowanych przez niego projektach.

Szczegółowe informacje można uzyskać :

Urząd Gminy Lubomino , pokój nr 8 , tel. 089 532 44 59.powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 15.09.2010
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 15.09.2010. Wygasa 06.10.2010. Odsłon 2588
Początek strony