konkurs ofert - ogłoszenie (wygasły...)

                                                                                      Lubomino, 01.02.2010r. Wójt Gminy Lubomino ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Gminy Lubomino w roku 2010 Nazwa zadania: I . Poprawa sprawności fizycznej i umiejętności młodzieży z terenu Gminy Lubomino. - projekty , których przedmiotem jest organizacja zajęć, obozów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubomino, II. Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjno – sportowych: imprezy sportowo – rekreacyjne, projekty, których przedmiotem jest integracja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy . III. Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci , młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino. 2.Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 44 000,00 zł, w tym: na zadanie I – 10000,00 zł na zadanie II – 12000,00 zł na zadanie nr III – 22000,00 zł 3. Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2010 r. 4. Oferty mogą składać: podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . 5. Zasady przyznawania dotacji: - dotacje będą przyznawane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubomino a wykonawcą zadania wyłonionym w drodze konkursu ; - dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego realizacji. 6. Zasady składania ofert: - oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta z dopiskiem „ Konkurs na dotację 2010” w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino; - oferty powinny być złożone zgodnie z obowiązującym formularzem ofert,dostępnym w Urzędzie Gminy (pok. Nr 8) oraz na stronie www.bip.lubomino.tensoft.pl (zakładka kontakty i współpraca); - oferty należy składać do dnia 26 lutego 2010 r. ; - otwarcie ofert nastąpi dnia 1marca 2010 r. o godz. 1000. Otwarcia ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubomino w celu zaopiniowania złożonych ofert . Przyznania dotacji dokonuje Wójt Gminy . Oferty oceniane będą pod względem: - zgodności z celami i zadaniami priorytetowymi zawartymi w Programie współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Lubomino na rok 2010 - możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot, - przedstawionej kalkulacji kosztów zadania , - doświadczenia oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze. Wyniki oceny projektów i wykaz przyznanych dotacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino . O podjętej decyzji składający oferty zostają powiadomieni na piśmie. 7. Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Lubomino w roku poprzednim (2009): 44 000,00 zł. Do oferty należy dołączyć: kopię statutu organizacji ,kopię dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu . Do oferty dołączone mogą być inne załączniki : rekomendacje , opinie o oferencie lub realizowanych przez niego projektach, umowy partnerskie. Szczegółowe informacje można uzyskać : Urząd Gminy Lubomino , pokój nr 8 , tel. 089 532 44 59. Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur    

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dorota Dunio dnia 04.02.2010
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 04.02.2010. Wygasa 28.02.2010. Odsłon 2588
Wersja : 1 2 
Początek strony