uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publi (wygasły...)

UCHWAŁA Nr XXXIX/197/2010

Rady Gminy Lubomino

z dnia 21 października 2010


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiNa podstawie art. 7 ust 1 pkt. 19 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 , poz. 420) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 , z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz.100, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:


§ 1


Określa się sposób konsultacji z organizacjami pozarządowymi , podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz radami pożytku publicznego , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a w szczególności programów współpracy.


§ 2


Prawo udziału w konsultacjach mają pożytku publicznego , mające swoją siedzibę na terenie gminy Lubomino.


§ 3


1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Lubomino, który określa:


1) przedmiot konsultacji

2) formę konsultacji ,

3) termin konsultacji,

4) miejsce konsultacji.


2. Informację dotyczącą konsultacji w formie komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego , który jest przedmiotem konsultacji , zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino , na stronie urzędu Gminy Lubomino , pod adresem : www.lubomino.ug.gov.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:http://bip.lubomino.tensoft.pl/ .


§ 4


Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1) spotkań,

2) wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektów , na formularzu , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 5


1.Spotkanie , o którym mowa w § 4 pkt. 1 zwołuje Wójt Gminy Lubomino, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania.

2. Spotkaniu przewodniczy Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

3. Ustalenia odnotowane podczas spotkania , zostają odnotowane w protokole ze spotkania, który podpisuje protokolant i przewodniczący spotkania.

4. Kopie protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni podmiotom biorącym udział w spotkaniu.

5. Biorący udział w konsultacjach mogą wnieść na piśmie uwagi do protokołu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.


§ 6


W przypadku konsultacji prowadzonych w formie, o której mowa w § 4 pkt. 2 Wójt Gminy Lubomino przesyła zainteresowanym organizacjom pożytku publicznego formularz wraz z projektem aktu prawa miejscowego , wyznaczając termin złożenia opinii i uwag.


§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Gminy Lubomino


Paweł Miąsko

Załącznik

do Uchwały Nr XXXIX/197/2010

Rady Gminy Lubomino

z dnia 21 października 2010 r.Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały rady Gminy Lubomino w sprawie

 

.................................................................................................................

 

.................................................................................................................

 

.................................................................................................................

 

1. Podmiot zgłaszający uwagi

 

..................................................................................................................

(nazwa organizacji / imię i nazwisko przedstawiciela organizacji , siedziba, telefon)

 

...............................................................................................................

 

................................................................................................................

 

2. Proponowane rozwiązania / uwagi do projektu uchwały

 

................................................................................................................

 

................................................................................................................

 

.................................................................................................................

 

.................................................................................................................

 

.................................................................................................................

 

.................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

 

 

 

........................................

Data i podpispowrót...
Informacja wytworzona przez dnia 29.10.2010
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 29.10.2010. Wygasa 19.11.2010. Odsłon 2588
Wersja : 1 2 
Początek strony