zarządzenie w sprawie konsultacji nad projektem Programu (wygasły...)

ZARZĄDZENIE nr 70/2010

Wójta Gminy Lubomino

z dnia 22 października 2010r.


w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 i § 7 uchwały nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:


§ 1

Przedmiotem konsultacji jest Program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.


§ 2

Forma konsultacji: pisemne wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu programu współpracy.


§ 3

Określa się:

  1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 29 października 2010r.

  2. termin zakończenia konsultacji na dzień 5 listopada 2010r.

  3. zasięg terytorialny przeprowadzanych konsultacji - Gmina Lubomino


§ 4

  1. Formularz zgłaszania opinii/uwag dostępny jest w Urzędzie Gminy Lubomino w pokoju nr 8, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubomino oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubomino.


  1. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 3 w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino, przesyłać droga listowną na adres: Urząd Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino.

  2. Formularz zgłoszenia opinii/uwag stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 29.10.2010
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 29.10.2010. Wygasa 19.11.2010. Odsłon 2588
Początek strony