Informacje

WYCINKA DRZEW - NOWE ZASADY

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej .

  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wymagane dokumenty :

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – DRUK WNIOSKU  W Urzędzie Gminy Lubomino - Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej w Transportu )pokój nr 8,9).  

  Termin załatwienia sprawy: - w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin drzew, - w terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.  

  Uwagi:

Podanie w zgłoszeniu numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być podpisany przez współwłaściciela.W przypadku gdyż użytkownik posesji nie jest właścicielem należy dołączyć Jego zgodę na usunięcie drzew/krzewów.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

Informujemy , że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kopernika 5 w Lubominie NIE BĘDĄ przyjmowane opony z maszyn i pojazdów rolniczych, gdyż nie są one odpadami komunalnymi! 

 

Kolejne tony azbestu znikają z terenu Gminy Lubomino

  Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie kolejni właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubomino pozbyli się niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest. W roku 2015 przekazano do utylizacji ponad 30 Mg tego szkodliwego materiału. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 14495,10 zł , z czego 85 % stanowiła dotacja WFOŚiGW w Olsztynie.

 

 

 

USUWANIE AZBESTU Z DOFINANSOWANIEM WFOŚiGW

 

Do dnia 20 lutego 2014 r. mieszkańcy Gminy Lubomino chcący skorzystać z 85 % dofinansowania do zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych ze swoich budynków mogą składać stosowne dokumenty w Urzędzie Gminy Lubomino. Pozostałą część tj. 15 % pokrywają sami właściciele.

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania koniecznie w w/w terminie  złóż w Urzędzie Gminy Lubomino wniosek wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz mapą ewidencyjną lokalizującą budynki, z których wyroby azbestowe mają być usunięte. Dokumenty otrzymasz w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37 Lidzbark Warmiński.

Druk wniosku znajduje się na www.lubomino.ug.gov.pl, www.bip.lubomino.tensoft.pl (zakładka „ochrona środowiska") oraz w pok. nr 8 UG Lubomino.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Transportu tel. 895324459,895324460.

 

Wniosek

 

o zdemontowanie, odebranie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest- sfinansowane ze środków WFOŚiGW

  1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):

 

................................................................................................

/imię i nazwisko/

 

 

......................................................................................................

/adres, tel. kontaktowy/

 

  1. Miejsce odebrania odpadów zawierających azbest:

 

Adres:................................................................................................

 

Nr ewid. działki.....................................................................

 

  1. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest)

 

......................................................................................................

 

  1. Ilość odpadów (w tonach)

 

......................................................................................................

 

  1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

 

6. Oświadczam, że pokryję 15 % kosztów za zdemontowanie, odebranie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z w/w nieruchomości .

 

......................................................................

/ data i podpis właściciela nieruchomości/

 

 

Do wniosku należy dołączyć

  1. Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną lokalizującą budynki , z których wyroby azbestowe mają być usunięte)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Lubomino 09.10.2012 r.

RGK i T.6220.09.2012

OBWIESZCZENIE

o sprostowaniu obwieszczenia Wójta Gminy Lubomino z dnia  02.10.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie farmy wiatrowej „Lubomino" wraz z infrastrukturą towarzyszącą , składającej się maksymalnie z 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy maksymalnej w zakresie od 3 do 9 MW w gminie Lubomino , w województwie warmińsko - mazurskim.

Prostuje się pomyłkę poprzez uzupełnienie w w/w obwieszczeniu podstawy prawnej o art. 74 ust. 3  ustawyz dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr199 ,poz. 1227)oraz  o uzupełnienie  lokalizacji przedsięwzięcia tj.  Elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą wewnętrzną (kabel elektroenergetyczny i światłowodowy), a także drogi dojazdowe zlokalizowane będą na działkach ewidencyjnych nr 10/6, 11/10 i 29/2 w obrębie Wójtowo .

Powyższe zmiany stają się integralną częścią obwieszczenia z dnia 02.10.2012r.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą się zapoznawać z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Lubomino 11 - 135 Lubomino ul. Kopernika 7, pokój nr 9 tel. 089 532 44 60 w godzinach pracy Urzędu to jest 700-1500 w terminie 21 dni od dnia  zamieszczenia niniejszego obwieszczenia o sprostowaniu obwieszczenia z dnia 02.10.2012 r.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

 

Informacja wytworzona przez D. Dunio dnia 01.01.2018
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 07.08.2018. Odsłon 644, Wersja 9drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony