Program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 (wygasły...)

Załącznik do uchwały Nr XXXX/200/2010

Rady Gminy Lubomino

z dnia 10 listopada 2010r.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na terenie Gminy Lubomino na rok 2011


Priorytetem władz Gminy Lubomino jest służenie mieszkańcom w ramach posiadanych zasobów i kompetencji , w sposób jak najbardziej skuteczny. Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą.


Postanowienia ogólne


§ 1


Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 , zwanego dalej „programem" , jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2003 Nr 96 , poz. 873 ze zm.).

Program określa cele formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych gminy Lubomino.


Ilekroć w Programie jest mowa o:


 1. „ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.),

 2. „Gminie „ - rozumie się przez to Gminę Lubomino,

 3. „dotacjach" - należy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania , wydatki budżetu gminy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy ,

 4. „konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert , o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy,

 5. „Wójcie" - rozumie się Wójta Gminy Lubomino.


§ 2


Cel główny i cele szczegółowe programu


Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa między samorządem a organizacjami pozarządowymi .

Cele szczegółowe:

 • poprawa jakości życia , poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,

 • aktywizacja społeczności lokalnej na poziomie sołectw i Gminy,

 • integracja podmiotów realizujących zadania publiczne ,

 • prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć,

 • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.


§ 3


Zasady współpracy


Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie Lubomino opiera się na następujących zasadach:

 • zasada pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie , uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,

 • zasada partnerstwa - współpraca równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału,

 • zasada suwerenności - zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy podmiotów programu,

 • zasada efektywności - dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy danych środkach i możliwościach,

 • zasada uczciwej konkurencji - tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy,

 • zasada jawności - stosowanie jawnych kryteriów finansowych i pozafinansowych.

 

§ 4


Za realizację programu ze strony Gminy Lubomino odpowiadają:


 1. Rada Gminy Lubomino - w zakresie uchwalenia programu oraz utrzymywania z nimi kontaktów.

 2. Wójt Gminy Lubomino - w zakresie dysponowania środkami wydzielonymi w budżecie gminy na współprace z organizacjami pozarządowymi , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Lubomino - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§ 5


Zakres przedmiotowy


Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 ustawy.


§ 6


Formy współpracy


1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy:

 1. wsparcie finansowe - zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania wykonania zadań wraz z udzielenie dotacji na jego realizację.

 2. wsparcie pozafinansowe:

- działania na rzecz wzmocnienia organizacji w postaci szkoleń, konferencji , warsztatów,

- wzajemne informowanie się o kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków czyli prowadzenie bieżącej wymiany informacji z zakresu współpracy między administracją a podmiotami,

- organizowanie otwartych spotkań z organizacjami,

- konsultowanie z organizacjami odpowiednio do ich działalności projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej,

- przekazywanie informacji o krajowych i zagranicznych funduszach dostępnych dla organizacji pozarządowych,

 • promocja działalności podmiotów uczestniczących w realizacji programu.

2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego , także takiego , które jest realizowane w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej . Wniosek powinien zawierać: opis zadania przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania.

Wniosek złożony z inicjatywy organizacji pozarządowej w trakcie trwania roku budżetowego rozpatrywany będzie w oparciu o przepisy ustawy w ramach posiadanych środków budżetowych.


§ 7


Priorytetowe zadania publiczne


 1. Działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa , a także wypoczynku dzieci i młodzieży :

- wspieranie działalności klubów sportowych,

- wspieranie szkolenia sportowego , organizowanie zawodów sportowych , zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,

- organizowanie rajdów pieszych , rowerowych, turniejów sportowych,

- działania z zakresu utrzymania gminnych obiektów sportowych,

- stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

- wspieranie w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych,

- wspieranie rozwoju uzdolnień dzieci i młodzież szczególnie utalentowanej.

 1. Działania z zakresu organizacji imprez lokalnych , gminnych .

 2. Działania z zakresu poprawy poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i porządku publicznego.

 3. Działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

 4. Edukacja ekologiczna.

 5. Działalność wspomagająca rozwój i aktywizację wspólnot i społeczności lokalnych.

 6. Działania na rzecz integracji społecznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 7. Działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 8. Działania na rzecz wspierania organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania dla przedsięwzięć przez nie realizowanych , w tym dofinansowania ich wkładów własnych.

§ 8


Okres realizacji programu


Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 r. obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 9


Sposób realizacji programu


Urząd Gminy Lubomino prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi , która w szczególności polega na:

 • podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 • konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych,

 • przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych,

 • sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§ 10


Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu


Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 r. wynosi 80 000,00 zł.


§ 11


Sposób oceny realizacji programu


Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

 • liczby ogłoszonych otwartych konkursów,

 • liczby ofert, które wpłynęły od organizacji ,

 • liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych.


Wójt przedstawi Radzie Gminy Lubomino sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 do dnia 30 kwietnia 2012 r.


§ 12


Sposób tworzenia programu oraz konsultacji


Prace nad przygotowaniem programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Urząd Gminy Lubomino.

Harmonogram prac nad programem przedstawia się następująco:

a) przygotowanie przez odpowiedzialnego merytorycznie pracownika propozycji do programu,

b) opracowanie projektu programu,

c) skierowanie projektu programu do konsultacji ,

d) rozpatrzenie złożonych opinii i uwag do projektu programu,

e) przedłożenie projektu programu pod obrady sesji Rady Gminy.


Projekt programu opublikowany zostanie na stronie internetowej gminy : www.lubomino.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej : bip.lubomino.tensoft.pl .


Po uchwaleniu przez Radę Gminy Lubomino program zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy : www.lubomino.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej : bip.lubomino.tensoft.pl .


§ 13


Zasady udzielania wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadań publicznych. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych.1. Wójt Gminy Lubomino ogłasza konkurs ofert na realizacje zadań zawartych w uchwale budżetowej na rok 2011 poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, stronie internetowej urzędu (www.lubomino.ug.gov.pl ) oraz prasie lokalnej.


2. Organizacja pozarządowa ubiegająca się o dotację składa ofertę wykonania zadania gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy - wzór oferty zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy Lubomino oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubomino (www.lubomino.ug.gov.pl) .


5. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty .


6. Kompletną ofertę składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino zgodnie z wymaganiami i terminami zawartymi w ogłoszonym konkursie ofert.


7. Otwarcia ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w celu zaopiniowania złożonych ofert. Przyznania dotacji dokonuje Wójt Gminy Lubomino po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej .

W skład komisji konkursowej wchodzą:

- Przewodniczący Komisji - wyznaczony przez Wójta,

- pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Wójta,

- osoba reprezentująca organizacje pozarządowe , z wyłączeniem tych reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

W skład komisji mogą wchodzić również osoby z głosem doradczym , posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych , których konkursy dotyczą.


8. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji.


9. W trakcie wykonywania zadania , jak i po jego realizacji , Wójt Gminy Lubomino lub wyznaczeni przez niego pracownicy obowiązani są do dokonywania kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową i celowości ponoszonych wydatków.


10. Podmiot wykonujący zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.


11. Realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych publikacjach i materiałach o fakcie dofinansowania z budżetu gminy.


12. Podmiot wykonujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji w terminie ustalonym w umowie.powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2010
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 17.11.2010. Wygasa 08.12.2010. Odsłon 2588
Wersja : 1 2 
Początek strony