Ogłoszenie (wygasły...)

 

Wójt Gminy Lubomino

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2012

 

1. Rodzaje zadania:

„Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino"

2. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania:

     4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

-dotacja będzie przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubomino a wykonawcą zadania wyłonionego w drodze konkursu;

- dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego realizacji.

4. Termin realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2012 roku.

5. Oferty mogą składać:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

6. Miejsce i termin składania ofert:

- oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino lub przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do 5 listopada 2012 roku do godziny15:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta  z dopiskiem „Konkurs na dotację 2012". Oferty nie złożone we wskazanym terminie lub które wpłyną poczta po terminie (obowiązuje data stempla pocztowego), nie będą objęte procedurą konkursową.
- oferty powinny być złożone zgodnie z obowiązującym formularzem ofert, dostępnym w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) oraz na stronie http://www.bip.lubomino.tensoft.pl/ .

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

W celu zaopiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła komisję konkursową z udziałem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizację pozarządową biorącą udział w konkursie. Komisja wyrazi swoją opinię co do złożonych ofert w formie pisemnej w protokole.

Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. Wartość  merytoryczną projektu oraz możliwość realizacji zadania przez składającego ofertę.
  2. Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania.
  3. Planowany przez organizację pozarządową  lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
  4. Realizację zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na cel środków.
  5. Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne.

 Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzielaniu dotacji podejmie Wójt. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

8. Termin dokonania wyboru oferty:

-Otwarcie ofert złożonych do konkursu nastąpi w dniu 6 listopada 2012 roku w Urzędzie Gminy Lubomino. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Lubomino po zapoznaniu się z protokołem  Komisji Konkursowej. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w przeciągu 8 dni od dnia otwarcia ofert.
- Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie http://www.lubomino.ug.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.
O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.

9. Wielkość środków przeznaczonych i przekazanych na realizację tego zadania w roku poprzednim (2011) wynosiła 20 000,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Urząd Gminy Lubomino, pokój nr 8, tel. 089 532 44 59.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 15.10.2012
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 15.10.2012. Wygasa 06.11.2012. Odsłon 2588
Początek strony