Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach (wygasły...)

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2010


Wójta Gminy Lubomino


z dnia 2 lutego 2010 r.

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach I konkursu ofert na realizacje zadań w roku 2010.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w roku 2010 – rodzaj zadania : „Wsparcie beneficjentów poprzez fundusz finansowania wkładu własnego do MAŁYCH PROJEKTÓW realizowanych ze środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zarządzam o :
§ 1Przyznaniu dotacji na realizację zadań :

Grupie Aktywności Lokalnej „GAL” w wysokości 3800,00 zł,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie w wysokości 11080,00 zł


§ 2Dotacje zostaną przekazane realizatorom zadań po podpisaniu umowy , w terminie zawartym w umowie.


Stowarzyszenia zobowiązane są do przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań w formie i terminie zawartym w umowie.§ 3Protokół z prac Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 


Wójt Gminy Lubomino


Andrzej Mazur


 


 


 


powrót...
Informacja wytworzona przez Dorota Dunio dnia 04.02.2010
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 04.02.2010. Wygasa 28.02.2010. Odsłon 2588
Początek strony