Zaproszenie do składania ofert (wygasły...)

 

Lubomino, 08.04.2010 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Lubomino uzyskała dotację w wysokości 198250,48 PLN, część dotacji w wysokości 49250,48 PLN przeznacza się na realizację niżej określonych usług.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Lubomino, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy opisanych poniżej.

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Lubomino ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, dnia 19 kwietnia 2010 r. o godz. 14.00.

 1. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP (ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Przedmiotem zamówienia jest:

   1. realizacja pełnego zakresu usług społecznych, obejmujących następujące rodzaje działań, tj.:

a) usługi dla osób starszych i seniorów;

Na realizację usług przeznacza się kwotę 5 000,00 zł.


b) usługi dla dzieci i młodzieży;

Na realizację usług przeznacza się kwotę 26250,48 zł


c)usługi łączone;

Na realizację usług przeznacza się kwotę 10000,00 zł

d) usługi szkoleniowe – 8000,00 zł.


   1. prowadzenie pełnej szczegółowej, okresowej sprawozdawczości z wykonania przedmiotu zamówienia.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Termin wykonania zamówienia od 10 maja 2010 r. do 24 wrzesienia 2010 r..

 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

2. Organizacje kościelne

3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze,

5. Jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.


 1. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

1. W odniesieniu do pkt. 4.1 – doświadczenie w planowaniu, organizacji i realizacji usług o tym samym charakterze.

2. W odniesieniu do pkt. 4.2 – doświadczenie w prowadzeniu sprawozdawczości i księgowości.


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o:

- CV personelu mającego realizować usługi

 • pkt. 6 – dokumentację potwierdzającą (kopie zaświadczeń, oświadczeń, rekomendacji, sprawozdań, protokołów itp.) potwierdzoną przez osoby upoważnione.

 1. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT:

a) oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy zawartych w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej , należy składać w zaklejonej kopercie lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy Lubomino ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino w terminie do 1 maja 2010 r.

b) Oferta powinna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt a),

c) Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Oferta na świadczenie usług integracji społecznej”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.


OCENA OFERT:

   1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w etapach:

a) ocena spełniania minimalnych kryteriów ;

b) wybór najkorzystniejszej oferty. Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich różnorodność, innowacyjność, trwałość, ekonomiczność oraz efektywność proponowanych działań.


c) w razie konieczności Komisja przeprowadzi negocjacje z wybranym Usługodawcą .

   1. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych ofert zostanie ogłoszona w ciągu 3 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

   2. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

   3. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa / porozumienie oparte na wzorach zawartych w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.

 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM


W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Tomaszem Piłatem – koordynatorem programu z ramienia gminy, nr tel. 695 337 524.Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dorota Dunio dnia 08.04.2010
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 08.04.2010. Wygasa 30.04.2010. Odsłon 2588
Początek strony