Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych (wygasły...)

 

ZARZĄDZENIE Nr 13 /2010

Wójta Gminy Lubomino

z dnia 2 marca 2010 r.


w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert na realizacje zadań w roku 2010.


Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w roku 2010 :

ci fizycznej i umiejętności młodzieży z terenu Gminy Lubomino.

zarządzam o :

§ 1

Przyznaniu dotacji na realizację zadań według załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dotacje zostaną przekazane realizatorom zadań po podpisaniu umowy , w terminie zawartym w umowie.

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań w formie i terminie zawartym w umowie.


Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur


 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 12/2010

Wójta Gminy Lubomino

z dnia 2 marca 2010 r.Nazwa oferenta


Nazwa zadania


Przyznana kwota dotacji


Uczniowski Klub Sportowy TROPS”

w Lubominie


Poprawa sprawności fizycznej i umiejętności dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubomino

Organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjno - sportowych


1 930,006 960,00


Stowarzyszenie „Dolina Pasłęki”

w WapnikuOrganizacja i współorganizacja imprez rekreacyjno - sportowych5040,00


Gminne Zrzeszenie LZS z/s w Lubominie


Poprawa sprawności fizycznej i umiejętności dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubomino

Krzewienie kultury fizycznej , sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci , młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino


8070,0022 000,00powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dorota Dunio dnia 05.03.2010
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 05.03.2010. Wygasa 31.03.2010. Odsłon 2588
Początek strony